تعریف درد زانو و علائم مهمی که دارد

0

درد زانو يكی از شايعترين شكايتها در بين افراد مختلف جامعه است و علت بسياری از مراجعات به كلينيكها و مطبها و مراكز درمانی ميباشد در اين مقاله مختصری در مورد مفصل زانو و مشخصات آن به عنوان يكی از مفاصل مهم بدن و همچنين علتهای درد زانو خواهيم پرداخت.

مفصل زانو:

مفصل زانو مفصل منحصر به فردی است به همين علت آشنايی مختصر با ساختمان اين مفصل جهت مراقبت بيشتر خالی از لطف نيست.اين مفصل بين استخوانهای ران(فمور)وساق پا(درشت نييا تيبيا)تشكيل شده است.حركتهاي مهم زانو از نظر حركت شناسي :خم شدن (flexion) و صاف شدن(extension)است.اين مفصل حركت چرخشی(rotation)نيز دارد ولی كم است.

ثبات مفصل زانو به سلامت عضلات ،رباطها(اجزايی كه باعث اتصال استخوانها به هم يا به مفصل ميشوند)،كپسول مفصلی و همچنين راستای اندام تحتانی بستگي دارد.

علت دردهای زانو: علتهاي درد زانو شامل طيف وسيعي از اختلالات است (بعضي مانند آرتروز. انو شايع و بعضي ديگر شيوع كمتري دارند) به تمامی آنها به صورت خلاصه در زير اشاره شده است .در ساير مقالات موجود در سايت در مورد علل شايع مانند آرتروز زانو به تفصيل بحث شده است.

علتهاي درد زانو در يكي از گروههاي زير جاي خواهد گرفت:

١.آسيبها

٢.بيماريها

٣.التهابها

٤.تغييرشكلها

٥.شكستگيها و دررفتگيها

٦.سندرمها

٧.دردهاي ارجاعي

اما هر گروه شامل موارد زير است:

١.آسيبها:(صدمات مربوط به بافتهاي اطراف استخواني كه باعث درد زانو ميشوند):

كشيدگي عضلات:عضله چهار سر ران ،عضله همسترينگ،تاندون پاتلار،تاندون همسترينگ،عضله پوبليتئوس،تاندون پوبليتئوس.

پيچ خوردگي رباطها(ligament sprain):رباط طرفي داخلي(MCL).رباط طرفي خارجي(LCL).رباط متقاطع جلويي(ACL).رباط متقاطع پشتي(PCL)

آسيب مينيسك:

مينيسك داخلي،مينيسك خارجي،خونريزي داخل مفصلي(همارتروز)

٢.بيماريها:

كندرو مالاسيا(نرمي كشكك زانو)،استئوآرتريت يا آرتروز زانو،كيست بيكر،كيست مينيسك،مينيسك ديسكي شكل،آرتريت روماتوييد زانو،آرتريت عفوني،استئوكندريت ديسكان،انواع تومور،آنكيلوزان اسپونديلايزيس،سندرم رايتر،آرتريت نقرسي،آرتريت سلي،آرتريت هموفيليك،بيماري اسكودشلاتر،بيماري لارنس جانسون

٣.التهابها:

التهاب بورسها يا اصطلاحا بورسيتها:بورسيت جلوي كشكك،بورسيت عقب تاندون كشكك،بورسيت سمي ممبرانوس

التهاب تاندونها يا اصطلاحا تاندونيتها:

تاندونيت پاتلا(زانوي پرشگران)،تاندونيت همسترينگ،تاندونيت پوبليتئال،سينوويت زانو

٤.تغيير شكلها(دفورميتي ها):

پاهاي پرانتزي شكل،پاهاي ضربدري شكل،عقب زدگي زانو،خم شدن زانو.

٥.شكستگيها:

شكستگيهاي استخوانهاي ران،درشت ني،نازك ني

دررفتگيهاي مفصل زانو،دررفتگي كشكك

٦.سندرمها:

سندرم استرس كشككي راني،سندرم پليكا،سندرم ايليوتيبيال باند

٧.دردهاي ارجاعي:

گاهي دردهاي زانو از ناحيه ديگري از بدن به زانو منتشر ميشود به اين نوع دردها اصطلاحا دردهاي ارجاعي گويند(دردهاي ريفرال).

مانند درد ران يا مچ پا كه به زانو ارجاع ميشود.

دربالا به علتهاي مختلف درد زانو به صورت فهرست وار اشاره شد در سایر مقالات در مورد بيماريهاي شايع كه باعث درد  ميشوند و همچنين روشهای تشخيص و درمان مطالبی ارائه  شده است .

  
برای پرسش از دکتر روی لینک مشاوره پزشکی کلیک کنید.

 کلینیک درد مهرگان