تصوير راديوگرافي زانوي نرمال و زانوي دچار آرتروزشديد

0

تصویر رادیوگرافی زانوی نرمال(سمت چپ)درمقایسه با زانوی دچار آرتروزشدید (سمت راست).

همانگونه که مشاهده میکنید در زانویی که دچار آرتروز میباشد کاهش فضای مفصلی مشهود است.علت این کاهش فضا از بین رفتن غضروف بین مفصل است که در نتیجه آن استخوانها خورده شده و شکل نرمال مفصل از بین خواهد رفت.

آرتروز در هر مرحله ای که باشد توسط درمان صحیح (با اوزون درمانی، و با درمان دارویی) میتوان از پیشرفت بیماری جلوگیری کرد و علایم را کاهش داد ویا از بین برد . تعویض مفصل برای کسانی توصیه میشود که مفصل کاملا از بین رفته ومنعی برای قبول ریسک بیهوشی جراحی تعویض مفصل نداشته باشند .