نمايی از جايگذاری مفصل مصنوعی در زانو

0

اگر آرتروز زانو در مراحل ابتدایی ومتوسط تشخیص داده شود ودرمان صحیح جهت پیشگیری پیشرفت بیماری صورت گیرد احتیاج به جراحی تعویض مفصل نخواهد بود.همچنین بسیاری از افراد مسن به علت ریسک بالای بیهوشی (به علت بیماریهای همراه مانند بیماریهای قلبی،ریوی،…)کاندید جراحی نیستند.