آیا کمر درد من ناشی از گیرکردن عصب یا دیسک تحلیل رفته است؟