بخش های کلینیک درد

بخش فوق تخصصی درد

درمان انواع دردهای حاد و مزمن عضلانی و اسکلتی ، دردهای ناشی از سرطانها ، دردهای ناشی از نوروپاتی ها، عمل بسته دیسک (تخت گاید c-ARM ) ، تزریق های اپیدورال و اینترافورامینال تحت گاید سی آرم ، آزاد سازی عصب ، تزریق اوزون و PRP برای دردهای مفاصل زانو ، شانه ، لگن و … ، تزریق تحت گاید سونوگرافی و ….

پزشکانی که در این بخش هستند

دکتر لیلا زینالی
حضور: شنبه تا چهارشنبه

طب فیزیکی، توانبخشی و الکترودیاگنوز
Rectangle 122
دکتر لیلا زینالی
حضور: شنبه تا چهارشنبه

طب فیزیکی، توانبخشی و الکترودیاگنوز
Rectangle 126
دکتر لیلا زینالی
حضور: شنبه تا چهارشنبه

طب فیزیکی، توانبخشی و الکترودیاگنوز
Rectangle 124

بخش طب فیزیکی و توانبخشی

درمان انواع دردهای اسکلتی شامل : منیپولاسیون، انواع تزریقها ، استفاده از انواع وسایل کمکی کاهش درد مثل تجویز اسکن کف پا و تجویز کفی طبی ، مچ بند ، کمر بند و … در این بخش نوار عصب و عضله (EMG-NCV ) توسط متخصص محترم طب فیزیکی و توانبخشی انجام‌ میشود.

پزشکانی که در این بخش هستند

Rectangle 122
Rectangle 126
Rectangle 124

جراحی اعصاب و ستون فقرات

درمان انواع دردهای حاد و مزمن عضلانی و اسکلتی ، دردهای ناشی از سرطانها ، دردهای ناشی از نوروپاتی ها، عمل بسته دیسک (تخت گاید c-ARM ) ، تزریق های اپیدورال و اینترافورامینال تحت گاید سی آرم ، آزاد سازی عصب ، تزریق اوزون و PRP برای دردهای مفاصل زانو ، شانه ، لگن و … ، تزریق تحت گاید سونوگرافی و ….

پزشکانی که در این بخش هستند

Rectangle 122
Rectangle 126
Rectangle 124

عصب کش یزانو، کمر، گردن

درمان انواع دردهای حاد و مزمن عضلانی و اسکلتی ، دردهای ناشی از سرطانها ، دردهای ناشی از نوروپاتی ها، عمل بسته دیسک (تخت گاید c-ARM ) ، تزریق های اپیدورال و اینترافورامینال تحت گاید سی آرم ، آزاد سازی عصب ، تزریق اوزون و PRP برای دردهای مفاصل زانو ، شانه ، لگن و … ، تزریق تحت گاید سونوگرافی و ….

پزشکانی که در این بخش هستند

Rectangle 122
Rectangle 126
Rectangle 124

بخش ارتوپدی

درمان انواع دردهای حاد و مزمن عضلانی و اسکلتی ، دردهای ناشی از سرطانها ، دردهای ناشی از نوروپاتی ها، عمل بسته دیسک (تخت گاید c-ARM ) ، تزریق های اپیدورال و اینترافورامینال تحت گاید سی آرم ، آزاد سازی عصب ، تزریق اوزون و PRP برای دردهای مفاصل زانو ، شانه ، لگن و … ، تزریق تحت گاید سونوگرافی و ….

پزشکانی که در این بخش هستند

Rectangle 122
Rectangle 126
Rectangle 124

بخش آرتروز زانو بدون جراحی

درمان انواع دردهای حاد و مزمن عضلانی و اسکلتی ، دردهای ناشی از سرطانها ، دردهای ناشی از نوروپاتی ها، عمل بسته دیسک (تخت گاید c-ARM ) ، تزریق های اپیدورال و اینترافورامینال تحت گاید سی آرم ، آزاد سازی عصب ، تزریق اوزون و PRP برای دردهای مفاصل زانو ، شانه ، لگن و … ، تزریق تحت گاید سونوگرافی و ….

پزشکانی که در این بخش هستند

Rectangle 122
Rectangle 126
Rectangle 124

عمل لیزری دیسک کمر و گردن

درمان انواع دردهای حاد و مزمن عضلانی و اسکلتی ، دردهای ناشی از سرطانها ، دردهای ناشی از نوروپاتی ها، عمل بسته دیسک (تخت گاید c-ARM ) ، تزریق های اپیدورال و اینترافورامینال تحت گاید سی آرم ، آزاد سازی عصب ، تزریق اوزون و PRP برای دردهای مفاصل زانو ، شانه ، لگن و … ، تزریق تحت گاید سونوگرافی و ….

پزشکانی که در این بخش هستند

Rectangle 122
Rectangle 126
Rectangle 124