تجویز پزشکان برای درد های کمری

تجویز پزشکان متخصص و فوق تخصص ما برای بعضی از مراجعه کنندگان ما با درد های کمری ، تزریق اپیدورال است .و اما سوال بسیار رایج بیماران از چگونگی این تزریق چیست؟

تزریق اپیدورال تزریقی است‌که پزشک‌متخصص با سوزن بلندی به نام‌سوزن اپیدورال وارد فضای اپیدورال(فضایی اطراف کانال نخاعی) میشود و با تزریق داروی مد نظر ، باعث کاهش دردهای مزمن و التهاب مزمن در کمر یا گردن می شود.

این‌پروسه ی درمانی مناسب در بسیاری از موارد روشی بسیار‌موثر با دوز خیلی کم دارو است که باعث کاهش درد شدید و چشمگیر‌در فرد و کاهش التهاب در منطقه ی مد نظر در اعصاب نخاعی فرد میشود. روند تزریق به این صورت است که بیمار بدون گرفتن بیهوشی ، طی نیم ساعت بروی تخت خوابیده و پزشک تحت راهنمایی فلوروسکوپ ابتدا ناحیه ی ورود سوزن اپیدورال را بی حس کرده و بعد سوزن اپیدورال را داخل منطقه ی مد نظر کرده سپس داروی ضد درد و ضد التهاب را وارد میکند . بیمار بعد از نیم ساعت مانیتورینگ در ریکاوری میتواند با پای خود به منزل برود.

و اما در چه موارد و افرادی این‌تزریق ساده ی درمانی بسیار کمک کننده است ؟

  • تنگی و گیر افتادگی عصب نخاعی
  • درد های انتشاری از کمر به پاها
  • دردهای خفیف تا شدید ناشی از دیسک های بیرون زده
  • تنگی کانال نخاعی

محبوب‌ترین مقالات