حرکات و تمرینات جهت رفع زانو درد

حرکات و تمرینات جهت رفع زانو درد

بیماران عزیز که عمل زانو انجام دادند بهتر است برای تسریع در روند بهبود، ورزش های زیر را انجام دهید:

در حالیکه به شکم خوابیده اید پا را در حالیکه زانو کاملا کشیده است ۱۰ تا ۱۵ سانتی متر از زمین بلند کرده و ۳ ثانیه در این وضعیت نگه دارید. این کار را روزی ۳ نوبت و هر نوبت ۱۰ مرتبه تکرار کنید.

 

روی زمین در وضعیت طاقباز بخوابید و بالشی را زیر زانوهایتان قرار دهید. در این حالت یکی  از زانوها را کاملا صاف کرده و ۱۰ ثانیه در حالت کشیده نگه دارید. این کار را روزی ۳ نوبت و هر نوبت ۱۰ مرتبه برای هر زانو تکرار کنید.

 

در حالیکه طاقباز روی زمین خوابیده اید یکی از پاها را از زانو ۹۰ درجه خم کنید و پای دیگر را  به آرامی ۱۰ سانتی متر از زمین بلند کنید و آنرا ۱۰ ثانیه نگه دارید. این کار را روزی ۳ نوبت و هر نوبت ۱۰ مرتبه برای هر پا تکرار کنید.

 

در حالیکه به شکم خوابیده اید بالشی زیر پاهایتان قرار دهید. در حالیکه زانوها صاف است بالش را به پایین فشار داده و ۱۰ ثانیه نگه دارید. این کار را روزی ۲ نوبت و هر نوبت ۱۰ مرتبه تکرار کنید.

 

روی صندلی به نحوی بنشینید که وقتی کف پاها روی زمین قرار میگیرد، زانوها ۹۰ درجه خم باشد در این حالت پاها را به ترتیب باز کنید و در حالیکه آن را می کشید ۵ ثانیه نگه دارید، این کار را ۳ نوبت در روز و هر نوبت ۱۰ مرتبه انجام دهید.

 جسمی به ارتفاع ۵ سانتی متر را روی زمین بگذارید. به نحوی بایستید که پنجه پاها روی آن و پاشنه ها روی زمین باشد. روی پنجه بلند شوید و ۳ ثانیه در همان وضعیت بمانید. این کار را ۳ نوبت در روز و هر نوبت ۱۰ مرتبه تکرار کنید.

 

از پله ای به ارتفاع تقریبا ۳۰ سانتی متر بالا بروید و در حالی که زانو هایتان کاملا باز است و آنها را کشیده اید، ۳ ثانیه روی آن توقف کرده و سپس به محل اولیه باز گردید و این کار را روزی ۳ نوبت و هر نوبت ۱۰ مرتبه تکرار کنید.

 

دیدگاه بگذارید
avatar
  اشتراک  
اعلام به من