حرکات و تمرینات جهت رفع کمر درد

حرکات و تمرینات جهت رفع کمر درد

بیماران عزیز که عمل کمر انجام دادند بهتر است برای تسریع در روند بهبود، ورزش های زیر را انجام دهید:

مانند شکل در حالیکه طا قباز خوابیده اید یکی از پا هایتان را به آرامی تا ۹۰ درجه بالا بیاورید و ۵ ثانیه نگه دارید. این کار را برای هر پا روزی ۳ نوبت و هر نوبته ۱0 مرتبه انجام دهید.در حالتی که پشت یک صندلی ایستاده اید، مطابق شکل به آرامی زانو ها را ۹۰ درجه خم کرده سپس بایستید. این کار را ۳ نوبت در روز و هر نوبت ۱۰ مرتبه تکرار کنید.

مطابق شکل هر دو زانو را با دستهایتان بگیرید سپس زانوها و گردن را همزمان به سمت شکم بکشید. ۳ ثانیه در این وضعیت بمانید سپس پا ها را رها کرده و کمر را از زمین جدا کنید. این کار را روزی ۳ نوبت و هر نوبت ۱0 مرتبه انجام دهید .مطابق شکل در حالیکه زانو ها و کف دست ها را روی زمین گذاشته اید کمر خود را به بالا قوس داده و ۱۰ثانیه در همان وضعیت بمانید. این کار را روزی ۳ نوبت و هر نوبت ۱۰ مرتبه انجام دهید.

در حالتی که طاقباز خوابیده اید یکی از پا ها را به سمت شکم خم کنید و ۵ ثانیه نگه دارید. این کار را برای هر پا روزی ۳ نوبت و هر نوبت ۱۰ مرتبه انجام دهید.

در حالتی که طاقباز خوابیده اید پا ها را به سمت شکم خم کنید و ۵ ثانیه نگه دارید. این کار را روزی ۳ نوبت و هر نوبت ۱۰ مرتبه انجام دهید.

در حالیکه خوابیده اید یکی از زانو هایتان را با دو دست گرفته و به سمت  شکم بکشید. ۵ ثانیه در این وضعیت بمانید. این کار را برای هر پا روزی ۳ نوبت و هر نوبت ۱۰ مرتبه انجام دهید .

در حالتی که طاقباز خوابیده اید دست ها و پا ها را مانند شکل قرار دهید و کمر و باسن را به سمت بالا کشیده و ۵ ثانیه نگه دارید. این کار را روزی ۳ نوبت و هر نوبت ۱۰ مرتبه انجام دهید.

دیدگاه بگذارید
avatar
  اشتراک  
اعلام به من