اسکولیوز خفیف چیست و چطور درمان می شود؟

اسکولیوز خفیف

زمانی که بیماری اسکولیوز برای فرد تشخیص داده می شود، این تشخیص شامل طبقه بندی کردن این بیماری است. اسکولیوز براساس “زاویه کاب” به انواع خفیف، متوسط و شدید طبقه بندی می شود. اگر زاویه خمیدگی یا چرخش ستون فقرات فرد بین 10 تا 25 درجه باشد، اسکولیوز خفیف محسوب می شود. اگر تشخیص اسکولیوز […]