گرفتگي عضلات پشت قفسه سينه

گرفتگی عضلات پشت قفسه سینه

گرفتگي عضلات پشت قفسه سينه یا سندرم متقاطع فوقانی، به شکل خاصی از همپوشانی عضلات بیش از حد فعال و غیرفعال در گردن، قفسه سینه و شانه ها گفته می شود. به طور معمول، وضعیت بدنی ضعیف (مانند قراردادن سر روبه جلو به هنگام استفاده از وسایل الکترونیکی، مطالعه و یا رانندگی) باعث بروز این […]