دکتر مجید نجفی

بورد تخصصی آنستزیولوژی و درد
مدیر کلینیک فوق تخصصی درد مهرگان

دکتر امیر علی اورندی

فوق تخصص درد
پزشک کلینیک فوق تخصصی درد مهرگان

دکتر علی اثناعشری

جراح مغز و اعصاب و ستون فقرات
پزشک کلینیک فوق تخصصی درد مهرگان

دکتر وحید شاملی

جراح ارتوپدی و مفاصل
پزشک کلینیک فوق تخصصی درد مهرگان

دکتر لیلا بهاری سجهرود

فوق تخصص درد
پزشک کلینیک فوق تخصصی درد مهرگان

دکتر بهادر محمد امین

جراح مغز و اعصاب و ستون فقرات
پزشک کلینیک فوق تخصصی درد مهرگان

دکتر بهرام بدوحی

جراح ارتوپدی و مفاصل
پزشک کلینیک فوق تخصصی درد مهرگان

دکتر هستی حسنی

فوق تخصص درد
پزشک کلینیک فوق تخصصی درد مهرگان