دکتر مجید نجفی

مدیر کلینیک فوق تخصصی درد مهرگان
بورد تخصصی آنستزیولوژی و درد
دکتر مجید نجفی
فوق تخصص بیهوشی
مدیر کلینیک فوق تخصصی درد مهرگان

تماس با من